History

В далечната 1954 год., родолюбивият ямболски педагог и цигулар, Атанас Паленков, събира група от самобитни народни певици и музиканти, и полага началото на Тракийският ансамбъл за народни песни и танци. Със създаването си Ансамбълът се превръща в естествен център за издирване, съхранение и пресъздаване на местния музикален и танцов фолклор.Следват години на дълга и упорита работа, години в които Ансамбълът израства в творческо отношение и значително повишава качеството и обема на предлаганата си продукция. Обособяват се структурните звена - хор, оркестър и танцов състав. Маестро Стоян Гагов е главният художествен ръководител, оставил най-ярка следа в развитието на Тракийския ансамбъл. През 1972 год. Ансамбълът придобива статут на професионален културен институт и под ръководството на маестро Гагов се формира новият творчески облик на Ансамбъла. Започват да се търсят и използват съвременни изразни средства при сценичното претворяване на фолклора. Известни композитори и хореографи са привлечени като творци, в обновяване и поддържане на програмата. Маестрото променя репертоарната политика на Ансамбъла, като включва произведения и от други етнографски области, но запазва основният акцент на местния тракийски фолклор. Висока е оценката която получава Ансамбалът в този период от Прегледите на професионалните фолклорни ансамбли и Нова българска музика. Не спират и поканите за участия в чужбина. Успешно преминават концертните турнета в Полша, Франция, Германия, Русия, Монголия, Сирия... След преждевременната кончина на Стоян Гагов през 1988 год., ръководството на Ансамбъла се поема от Георги Нойков. През същата година, след административното обособяване на Община "Тунджа, Тракийският ансамбъл преминава на издръжка и субсидия към нея и в 1993 г. е преименуван в Ансамбъл за народни песни и танци "Тунджа". Следващите Главни художествени ръководители на Ансамбъла са: Васил Шейтанов, Тончо Тончев, Кирил Тодоров, Илиана Илиева и Панайот Атанасов.

Back in 1954, the patriotic Yambol pedagogue and violinist, Atanas Palenkov, gathered a group of original folk singers and musicians, and founded the Thracian ensemble for folk songs and dances. With its creation the Ensemble became a natural center for searching, preserving and recreating the local music and dance folklore. Years of long and hard work followed, years in which the Ensemble grew creatively and significantly increased the quality and volume of its products. The structural units are formed - choir, orchestra and dance group. Maestro Stoyan Gagov is the main artistic director who left the brightest trace in the development of the Thracian ensemble. In 1972 the ensemble acquired the status of a professional cultural institute and under the leadership of maestro Gagov the new creative image of the ensemble was formed. Modern means of expression began to be sought and used in the stage transformation of folklore. Famous composers and choreographers have been involved as artists in updating and maintaining the program. The maestro also changed the repertoire policy of the Ensemble, including works from other ethnographic areas, but retained the main emphasis of the local Thracian folklore. The Ensemble received high marks in this period from the Reviews of Professional Ensembles and New Bulgarian Music. Invitations to participate abroad do not stop. The concert tours in Poland, France, Germany, Russia, Mongolia, Syria successfully passed ... After the untimely death of Stoyan Gagov in 1988, the management of the Ensemble was taken over by Georgi Noykov, and after him by Vasil Sheitanov and Toncho Tonchev. In 1993 the Thracian ensemble passed on full financial support to the Municipality of Tundzha and was renamed the Tundzha Folk Song and Dance Ensemble. The main artistic directors are Kiril Todorov, Iliana Ilieva and Panayot Atanasov.