Many thanks to everyone !
Thank you for your kind words. We value your opinion and are proud of it. It is the spark that makes us burn.

„Очарован съм от това, че Ансамбъл „Тунджа“ успя да раздаде себе си. Да покаже как се вълнува българинът от своите песни, от своите танци. Изумен съм от този състав, от тази малка бройка изпълнители, които можаха да създадат тази атмосфера и изпълнение. Ансамбълът има своя собствета визия. Те са образи, те останаха в съзнанието ми, те са личности.“
„I am fascinated by the fact that the Tundzha Ensemble managed to express itself the way it did to show how          the Bulgarians are excited by their songs and dances. I am amazed by this composition, by          this small number of performers who could create this atmosphere and          performance. The ensemble has its own vision. They are such a characters that they will stuck in my          consciousness, they are such a personalities too.“

"Всеки народ има своите достойнства, своя самобитност с песните, танците, с духовните и културните си модели, които би трябвало да запази, а не да замества с други. Българският фолклор толкова богат и разностранен в различните региони, е една от тези ценности, които вие с любов и последователност претворявате и съхранявате."
Every nation has its virtues, its originality with the songs,dances,spiritual and cultural models, which it should preserve rather than replace with others. Bulgarian folklore, so rich and diverse in different regions and it is one of those values that you transform and preserve with love and consistency.

„С голяма вещина и пределна точност, в програмата на Ансамбъл „Тунджа“ се претворяват редица обичаи и е истинско удоволствие да се гледа онова, което нашите деди са правели преди много години, не много висока игра, но точна и стилна. Петър Димитров показа и цял цикъл от календарни обичаи, където може да се съзре неговият творчески потенциал, а така също и мъдростта на народния гений.“
With great skill and extreme accuracy, the program of the Tundzha Ensemble is transform a number of customs and it is a real pleasure to watch what ours grandparents did many years ago, not a very high game, but accurate and stylish. Peter Dimitrov also showed a whole cycle of calendar customs, where his creative potential can be seen, as well as the wisdom of folk genius.

Винаги когато съм ходил на ваши концерти, съм се зареждал с духовна енергия, бликаща от изкуството ви.
Whenever I went to concerts of yours, I've been charged with spiritual energy, gushing from your art.

„Радвах се на този концерт, като малко дете. Те са изградили чудесен и жизнерадостен спектакъл, едно компактно цяло, в което не усещаш как музика, песен и танц се преплитат. Чудесна композиция. Браво на Петър Димитров и всички изпълнители. Те показаха, че и с камерен състав може да се прави чудесно и стойностно изкуство.“
"I enjoyed this concert as a child. They have built a wonderful and lively performance, a compact whole in which you cannot even feel how music, song and dance intertwine. Great composition. Well done by Petar Dimitrov and all the performers. They showed that even with a chamber ensemble one can make wonderful and valuable art."

Конкурсната програма на Ансамбъл „Тунджа” ентусиазира публиката и я накара дълго да аплодира. Българският фолклор получи оценка най–вече за своите качества, точно, динамично и завладяващо представяне. Този спектакъл, хармонично съчетаващ в себе си песни, музика, танци и хореография, позволи да бъдат показани българските традиции по най-убедителен начин.
The competition program of Tundzha Ensemble excited the audience and made it applaud for long time. Bulgarian folklore received an assessment mostly for its qualities, precise, dynamic and captivating performance. This show, harmoniously combining in itself his songs, music, dances and choreography, allowed the Bulgarian to be shown with traditions in the most convincing way.

„Българската култура е немислима без присъствието на художествената продукция, която вашият Ансамбъл непрекъснато произвежда и в която са съхранени фолклорните традиции в най-автентичния им вид. Чрез нея вие достойно защитавате фолклора не само на вашия регион, но и този на останалите диалектни области в България.“
"Bulgarian culture is inconceivable without the presence of artistic production,          which your Ensemble constantly produces and in which the folklore traditions are preserved          in their most authentic form. Through it you do not defend folklore with dignity          not only in your region, but also in the other dialect areas in Bulgaria."

„Г-н Петър Димитров, е доказъл се творец и ръководител на Фолклорен ансамбъл „Тунджа“. Хореограф с креативно мислене, той съумява да намери баланса между съвременните тенденции на сценичните форми и самобитното творчество на нашия народ. И което е най-важно, той успява да увлича и мотивира артистите на „Тунджа“, за да правят истинско изкуство.“
"Mr. Petar Dimitrov, is a proven artist and leader of the Folklore Ensemble Tundzha. A choreographer with creative thinking, he manages to find a balance between the modern tendencies of the stage forms and the original creativity of ours people. And most importantly, he manages to attract and motivate the artists of "Tundzha", to make real art."

"Прецизността на Ансамбъла, елегантноста на жестовете, динамизмът на танците, буйните ритми, особенния тембър на гласовете и звучността на инструментите съблазниха преданната публика."
"The precision of the Ensemble, the elegance of the gestures, the dynamism of the dances, the boisterous rhythms, the special timbre of the voices and the sonority of the instruments seduced the devoted audience."

"Впечатлени сме от дарбата и майсторството, което вие показахте пред огромната публика, от професионализма при подбора и представянето на програмата. Удоволствието да бъдем ваши слушатели и зрители ни превърна във ваши приятели."
"We are impressed by the gift and mastery you have shown to the great audience, from the professionalism in the selection and presentation of the program. The pleasure of being your listeners and viewers has made us your friends."

„Фолклорен ансамбъл "Тунджа"" създаде свой облик, своя специфика, свой стил. Той притежава свой сценичен и емоционален заряд, което е повод за гордост. Следвайки българските фолклорни традции, макар и камерен по състав, Ансамбъл "Тунджа" зае своето достойно място сред семейството на фолклорните ансамбли на България.“
"Folk ensemble "Tundzha" created its own look, its own specifics and style. It has its own stage and emotional charge, which is a reason for pride. Following Bulgarian folklore traditions, although chamber in composition, Ensemble "Tundzha" takes its worthy place among the family of Bulgarian folk ensembles."

Спектаклите на Ансамбъл „Тунджа” отдавна са се превърнали в символ на високи художествени и творчески постижения, печелейки сърцата на многобройни почитатели със своето майсторство, заряд, вдъхновение и професионализъм.
The performances of the Tundzha Ensemble had become a symbol of high artistic and creative achievements, winning the hearts of numerous admirers with his mastery, charge, inspiration and professionalism.

Ансамбъл „Тунджа” показа същността на българската душевност и бит, неговата красота, багри и колорит. Благодарим ви приятели.
Tundzha Ensemble showed the essence of the Bulgarian soul and way of life, its own beauty, colors and coloring. Thank you friends.

„Изкуството на Ансамбъл „Тунджа“, под ръководството на г-н Петър Димитров, елегантно вплита художествените си търсения в най-ценното от традициите на народа ни. Дълбокият професионализъм, широк интелект и изискан вкус, превръщат музикалните и танцовите картини на „Ансамбъла“, в изкуство с особенна стойност. Едновременно родно, разпознаваемо, българско, но и достойно за световната сцена“
"The Art of Tundzha Ensemble, under the direction of Mr. Petar Dimitrov, elegantly weaves his artistic pursuits into the most valuable of the people's traditions. Deep professionalism, broad intellect and refined taste transform the musical and dance paintings of the "Ensemble", in art of special value. At the same time native, recognizable, Bulgarian, but also worthy of the world stage"

С богатия си репертоар, представящ цялото разнообразие на българския фолклор, Ансамбълът приобщава поколениа български граждани и много младежи към тази национална съкровищница и така осъществява една високопатриотична мисия.
With its rich repertoire, presenting the whole diversity of Bulgarian folklore, The ensemble joins generations of Bulgarian citizens and many young people to this one national treasury and thus carries out a highly patriotic mission.

Създаваните от вас художествени ценности са ярък принос в духовния облик на съвременна България.
The artistic values you create are a bright contribution to the spiritual image of modern Bulgaria.

Невероятно, перфектно, феерично. Това е представянето на Ансамбъл „Тунджа” от България.
Incredible, perfect, enchanting. This is the presentation of Tundzha Ensemble from Bulgaria.

„Това което правите е магия. Съвременното общество има нужда точно от такива носители на уникалната българска духовност, защото вие сте пазители на българското народно творчество и носители на най-скъпото наследство на един народ – неговата идентичност.“
What you do is magic. Modern society needs just such bearers of the unique Bulgarian spirituality, because you are the guardians of the Bulgarian folk art and bearers of the most precious heritage of a people's identity.

„Ансамбъл „Тунджа“, умело и вдъхновено ръководен през годините, за да бъде днес на висота, създава последователи на изкуството, внушава уважение и любов към българския фолклор, и получава най-високо признание. Днес силата, красотата и мъдростта на фолклора, оживяват чрез творческото вдъхновение и художествените постижения на ансамбъл"
Tundzha Ensemble, skillfully and inspiredly led over the years, to be on the top, creates followers of art, inspires respect and love for Bulgarian folklore, and receives the highest recognition. Today, strength, beauty and the wisdom of folklore come to life through creative and artistic inspiration achievements of an ensemble