Настояще

През 2000 год., директор и главен художествен ръководител става хореографът Петър Димитров. Заедно с помощниците си, той разработва идеи за нови оригинални програми, съобразени с камерния състав на Ансамбъла и съвременните тенденции в интерпретирането на музикално-танцовия и обреден фолклор. Днес, в по-голямата си част, репертоара на Ансамбъл “Тунджа" е изграден върху основата на фолклора на Тракийската етнографска област. Фолклорни образци от Шоплука, Добруджа, Северна България, Пиринска Македония и Родопите, също заемат своето достойно място в програмата. От 2007 год., Ансамбълът носи името – Фолклорен ансамбъл „Тунджа“. Закономерно идват добрите оценки и награди за труда на изпълнителите и ръководителите на Ансамбъла, както от чужбина, така и от България. Хиляди са концертите, изнесени в страната и чужбина. В своята дълга история Ансамбъл “Тунджа” е спечелил много приятели в различни страни на света - Русия, Франция, Германия, Полша, Украйна, Беларус, Монголия, Сирия, Унгария, Турция, Израел, Гърция, Йордания, Румъния, Сърбия и др. Оркестърът на Ансамбъл “Тунджа” е съставен от битови инструменти - кавал, гайда, две гъдулки, тамбура, бас и тъпан, и това още повече допринася за автентичното фолклорно звучене на представяните произведения. Наред с бавните и богато орнаментирани тракийски песни, звучат забързаните и припряни шопски ритми. Високите и скокливи движения на северняците нe могат да скрият възхищението от земната и здрава игра на добруджанците. Нежните звуци на кавала се преплитат с волните и широки родопски напеви, със силата и красотата на пиринския танц. Цялостният облик на програмата се допълва от чудните шевици на костюмите, които са изработени по автентични образци и съчетават в себе си свежестта и неповторимият колорит на българските багри, на въображението и изкусното майсторство на нашите деди и прадеди. За Ансамбъл „Тунджа”, 65 години са възраст на навлизане в зрелостта. Той успешно премина през годините на ентусиазма на първите, през професионалното изграждане и собствено себеутвърждаване, през трудните години на прехода и отричането на българската духовност, за да достигне времето на своя творчески подем и плам, времето за покоряване на творчески върхове, които му отреждат достойно място не само в културния живот на Общината и региона, а и в пределите на цялата Родина и извън нея. Богатата душевност на нашия народ, прекрасните мелодии и ритми, невероятните танци и красотата на националните костюми, умело са съчетани в програмата на Ансамбъла и придават един своеобразен артистичен колорит - запазена марка на изпълнителите от Фолклорен ансамбъл “Тунджа” . Община „Тунджа”, гр. Ямбол. Тази палитра събрана в едно е достоен посланик на България в голямото европейско семейство.

In 2000, the choreographer Petar Dimitrov became director and chief artistic director. Together with his assistants, the concertmaster - Plamen Dukov, the choirmaster Dobrinka Ivanova, the tutors - Krassimira Bosheva and Atanas Rekalov, he develops his ideas for new original programs in accordance with the chamber composition of the Ensemble and modern trends in the interpretation of music and dance and ritual. Today, for the most part, the repertoire of the Tundzha Ensemble is based on the folklore of the Thracian ethnographic region. Folklore samples from Shopluka, Dobrudja, Northern Bulgaria, Pirin Macedonia and the Rhodopes also take their rightful place in the program. In 2007, the ensemble was named - Folklore Ensemble "Tundzha". The good evaluations and awards for the work of the performers and the leaders of the Ensemble, both from abroad and from Bulgaria, naturally come. There are thousands of concerts performed in the country and abroad. In its long history, Tundzha Ensemble has gained many friends in different countries of the world - Russia, France, Germany, Poland, Ukraine, Belarus, Mongolia, Syria, Hungary, Turkey, Israel, Greece, Jordan, Romania, Serbia and others. The orchestra of Tundzha Ensemble is composed of household instruments - flute, bagpipes, two reeds, tambourine, bass and drum, and this further contributes to the authentic folklore sound of the presented works. Along with the slow and richly ornamented Thracian songs, the fast and hurried Shopska rhythms sound. The high and jumpy movements of the northerners cannot hide their admiration for the earthly and healthy game of the people of Dobrudzha. The gentle sounds of the kaval are intertwined with the free and wide Rhodope chants, with the power and beauty of the Pirin dance. The overall look of the program is complemented by the wonderful embroidery of the costumes, which are made according to authentic patterns and combine the freshness and unique color of the Bulgarian colors, the imagination and skillful craftsmanship of our grandfathers and great-grandfathers. For Tundzha Ensemble, 65 years is the age of entering adulthood. He successfully passed through the years of enthusiasm of the first, through professional development and self-affirmation, through the difficult years of transition and denial of Bulgarian spirituality to reach the time of his creative rise and zeal, the time to conquer creative peaks that assign him dignity. place not only in the cultural life of the Municipality and the region, but also within the whole Motherland and beyond. The rich soul of our people, the wonderful melodies and rhythms, the incredible dances and the beauty of the national costumes are skillfully combined in the program of the Ensemble and give a unique artistic color - a trademark of the performers from Folklore Ensemble "Tundzha", Municipality "Tundzha" - Yambol. This palette, gathered in one, is a worthy ambassador of Bulgaria in the big European family.